Strona główna » Technologia produkcji »
Unico Schacht + Fräse

WAGENER & POLASCHECK
Anlagentechnik für die Betonfertigteilindustrie
Gewerbestraße 5, D-33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202 98200, Fax 05202 982022
Lipiec 2011r
Ekonomiczny system pro-dukcji betonowych dennic monolitycznych ze zminnym ukształtowaniem kinety oraz wlotów i wylotów w technologii zalewowej, jak i w produkcji z bezpośrednim rozszalowa-niem świeżego wyrobu.
Prezentujemy Państwu nowy system do wytwarzania monolitycznych dennic be-tonowych z różnym ukształtowaniem przepływu i indywidualnie kształtowanymi wlotami i wylotami w technologii zalewania form betonem samozagęszczalnym, jak i w technologii z bezpośrednim rozszalowy-waniem świeżego wyrobu.
- 1 -
Nasze Centrum Frezownicze składa sie z następujących komponentów:
Colle Topmilling 120
Centrum frezownicze do wykonywania negatywów kinet ze styropianu w średnicach
nominalnych DN 800, DN 1000 i DN 1200, negatywów przyłączy osrednicach DN 100
do DN 600, składa się z:
Przyrządów frezujących Kontroli CNC Oprogramowania CAD-CAM, również dla wykonywania trówymiarowych rysunków 2 próżniowych stanowisk trzymania styropianu Kompletnej obudowy Zabezpieczeń antywypadkowych wg norm CE

System ferujący to pięcioosiowa frezarka
kolumnowa z ustawionym przed nią
wychylnym stołem krzyżakowym. Stół ten
posiada dwa stanowiska próżniowego
trzymania styropianu, dla różnych średnic,
przy czym jedno z nich posiada możliwość
wychylania się.

Instalacja pracuje w pełni automatycznie według
zadań opracowanych przez dział przygotowania
produkcji.
Frezarka wyposażona jest w specjalny system
odsysania pyłów i drobin urobku i kompletnie
otoczona kabiną ochronną, tak, że możliwe jest
ustawienie jej w każdym miejscu.


- 2 -

Program konfigurowania den-nicy
by wygenerować dennicę z danych otrzymanych w Zamówieniu. Software wykonuje trójwymiarowe rysunki dla kinety, przyłączy i dla całej dennicy.
Wyposażenie dodatkowe DN 1500
Dla frezowania styropianowego negatywu kinety DN 1500 oraz również rozszerzenie na pełnych 5 osi obróbki dla wykonywania kinet o głębokości do 1.000 mm.
Osysanie resztek styropianu
dla prawie całkowitego odsysania resztek styropianu powstających w procesie obróbki.


- 3 -

Technologia form zalewowych
Gotowy negatyw kinety wraz z zamon-
towanymi przyłączami zakładany jest do
formy zalewowej i wypelniony betonem
samozagęszczalnym. Po związaniu wy-
robu nastepuje jego rozszalowanie,
obrócenie, a negatyw kinety zostaje
usunięty i może być częściowo zastoso-
wany ponownie do produkcji.

Technologia bezpośredniego rozszalowania
Gotowy negatyw kinety wraz z zamontowanymi
przyłączami zakładany jest do pół- lub w pełni au-
tomatycznego systemu produkcyjnego, napełniany
„suchym” betonem i przy pomocy specjalnego sys-
temu podtrzymującego bezpośrednio rozszalowany.
W zależności od rodzaju metody produkcji dennice
zostają, po związaniu wyrobu, odwracane, a negaty-
wy kinet usuwane. Mogą byc one częściowo zasto-
sowane do ponownej produkcji.

Ukształtowanie przebiegu kinety
Możliwe jest wykonywanie negatywów kinet z
oparciem, jak i tylko samych kanałów.
Powierzchnie i otwory w strefie przyłączeń
mogą być, na życzenie, wykonywane
natychmiast. Poprzez to ułatwione zostaje
pozycjonowanie przyłączy, jak i możliwe jest
produkowanie dennic o cieńszej ściance.
- 4 -


Folia wyścielająca, środki oddzielające
styropian od betonu

Dla otrzymania optymalnego obrazu po-wierzchni wyrobu i łatwiejszego usuwania sty-ropianowego negatywu kinety dostarczamy specjalną folię. Może być ona po rozszalo-waniu wyrobu oddzielona od negatywu, a ne-gatyw może zostać zutylizowany jako czysty styropian bez zanieczyszczeń. By uzyskać określone parametry powierzchni możliwym jest również kombinacja środka antyadhe-zyjnego i folii.
Innwacyjny montaż / demontaż negatywów przyłączy
Specjalne połączenia stykowe przyłączy z nagatywem kinety zapewniają szybki i do-kładny montaz i demontaż elementów przyłączy.Usuwanie styropianowego negatywu kinety ze związanej dennicy za pomocą kotew do wyciągania. Poprzez to możliwe jest ponowne stosowanie tych negatywów do dalszej produkcji.
- 5 -
Mamy nadzieję, że nasz system produkcji Was przekona i stoimy do dyspozycji przy dalszych ewentualnych pytaniach.
Bylibyśmy niezmiernie radzi usłyszeć od Państwa pozytywne echo w stosunku do naszego rozwiązania.
Dlaszych informacji prosimy zasięgać pod:
Wagener & Polascheck Vertriebs GmbH & Co. KG
Anlagentechnik für die Betonfertigteilindustrie
Gewerbestraße 5
D- 33818 Leopoldshöhe
Tel.: +49 05202 98200
Fax: +49 05202 982022
Email: info@wapo-team.de
Internet: www.wapo-team.de
Z wyrazami szacunku
Wagener & Polascheck
Anlagentechnik für die Betonfertigteilindustrie
Polascheck, Peter / Wagener, Jürgen
Zarząd
- 6 -

Galeria zdjęć
Dany produkt został sobota, 06 sierpnia 2011 włączony do palety naszych produktów.
Spowrotem

Informacje
Impressum / Stopka | Ochrona danych osobowych | Ogólne warunki dostawy i płatności | Ogólne warunki zakupów i zamówień | Kontakt
© Wagener & Polascheck Sp. Handlowa z o.o.& Co. KG